Pitch & Putt Club Bussloo

Al jaren een succes

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden
 
Algemene Voorwaarden voor geregistreerde "gebruikers" van Spabo-pp.nl.
Alle informatie die Spabo-pp.nl communiceert via de website en via andere electronische wegen zoals email alsmede alle software en tools en verwijzingen naar andere sites of producten die besproken worden zijn te gebruiken op eigen risico. Er wordt niet gegarandeerd dat de geboden informatie correct is.
Spabo-pp.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel aangerichte schade aan je PC, zowel hardware- als softwarematig, of andere materiële en niet materiële schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of het toepassen van adviezen van deze website in het algemeen en de reacties van andere gebruikers in het bijzonder en of de door Spabo-pp.nl verzonden emails .
Het gebruik van deze site is gratis. Om van het afgeschermde gedeelte gebruik te kunnen maken is registratie verplicht.
Alle informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen, reacties en/of instructies, wordt niet noodzakelijkerwijs gesteund door Spabo-pp.nl.
Spabo-pp.nl staat op geen enkele wijze in voor de juistheid of volledigheid van de informatie op Spabo-pp.nl en/of in andere electronische communicatie zoals emails, en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op haar professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.
Spabo-pp.nl kan nimmer aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor contacten, overeenkomsten of diensten tussen partijen die mogelijk via deze site zijn opgedaan.
 
Algemene Voorwaarden voor "gebruiker" en van Spabo-pp.nl
 
1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene Voorwaarden
1a Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten binnen Spabo-pp.nl.
 
2. Correspondentie
2a Alle correspondentie gaat via email, ook facturen en dergelijke.
2b De "gebruiker" is verplicht om een emailadres aan Spabo-pp.nl op te geven waarop hij mail kan ontvangen; wijzigingen moeten meteen aan Spabo-pp.nl worden doorgegeven op de manier die Spabo-pp.nl voorschrijft.
2c Mail die verstuurd is naar het emailadres van de "gebruiker" wordt geacht aangekomen te zijn.
 
3. Eigendom
3a Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens een overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde apparatuur,programmatuur of andere materialen berust bij Spabo-pp.nl of haar licentiegever(s). "gebruiker" verkrijgt het gebruiksrecht en de bevoegdheden dievoortvloeien uit de overeenkomst.
3b Materiaal dat door de "gebruiker" is aangeleverd blijft eigendom van de "gebruiker", tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 
4. Rechten van derden
4a "gebruiker" garandeert Spabo-pp.nl dat de opdracht die "gebruiker" aan Spabo-pp.nl verstrekt op geen enkele wijze inbreuk maakt op enig recht van derden. Dit omvat onder meer (maar is niet beperkt tot): registratie van de domeinnaam, inhoud van de website en gebruikte software.
 
5. Opschorting/stopzetting toegang tot het afgeschermde gedeelte van de website
5a Spabo-pp.nl behoudt zich het recht voor om de toegang tot het afgeschermde gedeelte van de website ten aanzien van de "gebruiker" op te schorten of stop te zetten bij overtreding van de Algemene Voorwaarden.
 
6. Recht om diensten te weigeren
Spabo-pp.nl heeft het recht om naar eigen inzicht diensten te weigeren of te annuleren.

7. Wijziging Algemene Voorwaarden
Spabo-pp.nl is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder daarvan de "gebruiker" rechtstreeks in kennis te stellen. Publicatie op de website van Spabo-pp.nl is daarvoor afdoende. Het is aan Spabo-pp.nl om te bepalen of de wijziging ook rechtstreeks gecommuniceerd wordt aan de "gebruiker".
 
8. Ontbindende voorwaarden
Spabo-pp.nlis gerechtigd een overeenkomst te ontbinden zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst indien:
- Spabo-pp.nl gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de "gebruiker" om (tijdig) aan zijn verplichtingen te voldoen;
- "gebruiker" handelt in strijd met één of meer van deze voorwaarden.
- "gebruiker" handelt in strijd met de algemene geldende gragsregels, zulk ter beoordelning van Spabo-pp.nl.
 
9. Disclaimer
Deze website en de inhoud hiervan is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Toch is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is.
De auteur(s) van deze website is/zijn niet aansprakelijk voor enige schade (van welke aard dan ook) die voortvloeit uit enig gebruik/consultatie van
deze website en/of uit de via deze website verkregen informatie, waaronder begrepen informatie verkregen via in deze website vermelde hyperlinks
naar andere websites.
10. Eigendom
De inhoud van deze website en de hierin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan zijn beschermd door auteurs- en
databankrechten. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld berusten deze rechten bij C.J. Kok. Zonder schriftelijke toestemming van C.J.Kok is het niet
toegestaan deze website of enig onderdeel hiervan voor eigen doeleinden te gebruiken, openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te framen.”